— English Below —

Välkommen till Lunds Nation – Lundalivet börjar här!

Är du ny i Lund och vill ta del av stadens fantastiska studentliv? Vill du lära känna nya vänner och komma in i en gemenskap samtidigt som du får uppleva roliga traditioner? Att vara novisch (ny medlem) på Lunds Nation är ett perfekt sätt för dig att som ny komma in i studentlivet! Du kommer träffa många trevliga människor från alla möjliga program och ha sanslöst roligt under tiden. Välkommen till Lunds Nation!

Som novisch finns möjligheten att delta i den novischvecka som går av stapeln varje termin där alla nya medlemmar under en fullspäckad vecka får en unik inblick i nationslivet. Alla aktiviteter sker på eftermiddags- och kvällstid vilket gör att det inte krockar med studier och veckan hålls efter att alla kårer och föreningar är klara med sina nollningar. Det går alltså att både vara med i ditt programs nollning och nationens nollning! Under veckan provar novischerna tillsammans med sina faddrar allt vad nationen har att erbjuda och avslutar veckan tillsammans med årets höjdpunkt – Novischfesten. Novischveckan är en vecka som ger både minnen och vänner för livet! Platserna fyller upp fort, så tveka inte på att anmäla dig idag på novisch.com eller facebook: Lunds Novisch HT21.

Besök vår inskrivning eller skriv in dig digitalt!

Plats: Lunds Nation (6e våningen), Agardhsgatan 1, 22351 Lund
Öppettider: Mån-fre 10-18, Lördag 12-14

Glöm inte att ta med antagningsbesked 2 och legitimation!

Skriv in dig digitalt här: Inskrivning Lunds Nation HT2021

Engagera dig i studentlivet på Lunds Nation!

Som en av de största nationerna i Lund finns det en mängd roliga utskott att engagera sig i. Nationen har allt från lunch, brunch, sittning, klubb/lounge, pub till idrott. För dig som vill uppleva en sittning bakom kulisserna kan du ingå i ett matlag eller serveringsteamet på våra populära lördagssittningar. Om du gillar att laga mat kan du även testa på att laga lunch till lunchserveringen som serveras uppe i nationens Penthouse på vardagar, eller i vårt mysiga brunchutskott som serverar nationen en efterlängtad brunch varje lördag. Du kan också testa på hur det är att vara bartender och vara del i ett roligt klubblag på vår välbesökta lounge (som när restriktionerna tillåter återgår till klubb). För dig som är mer intresserad av sport finns det också ett idrottsutskott som arrangerar olika aktiviteter tillsammans varje vecka under terminen. Möjligheterna är oändliga! Gemensamt för alla utskott är att du ingår i ett gemenskap med både nya och gamla på nationen och lär känna nya vänner, samtidigt som du har otroligt roligt och får testa på ett utskott som du är nyfiken på. Du binder inte upp dig utan kan som tjänsteman testa på olika utskott och anmäla dig till att jobba precis hur ofta du vill. Som tack får du gå på fantastiskt roliga tackfester, du får köpoäng till våra bostäder och en hel del andra förmåner. 

Hur gör man för att engagera sig i Lunds bästa nation? Det lättaste sättet att engagera dig genom är att gå med i vår facebookgrupp “Jobba på Lunds Nation” där förmännen för de olika utskotten lägger ut när de behöver taggade tjänstemän till sina utskott. Ett annat sätt är att prata med dina faddrar under novischveckan, många av dem är förmän på nationen.

Hoppas att vi ses ute på våra verksamheter!

Ny i Lund och ingenstans att bo? Oroa dig inte, Lunds nation löser det!

Med tre olika hus (Gamla huset, Nya huset och Arkivet) alla belägna centralt i Lund finns det gott om korridorsrum och lägenheter att flytta in i. För att se lediga lägenheter och ställa dig i kö till korridorsrum går du in på vår hemsida och klickar dig vidare till boende. Som novisch, alltså ny student i Lund, kan du ta del av vårt novischlotteri i början på terminen. Det går såklart också bra att ställa sig i den ordinarie kön där man samlar poäng genom att vara aktiv i nationen. Har du några frågor går det alltid bra att via mail kontakta husförmännen som kan svara på alla dina frågor.

Varför ska man då bo på Lunds nation? Svaret är enkelt, du får ta del av Lunds bästa gemenskap och dessutom bo så centralt det bara går. Nära till centrum, skolan, botaniska trädgården – allt i hjärtat av Lund! Det fantastiska med att bo på en nation är de flesta boende antingen har varit aktiva eller är aktiva i nationen. Detta gör att man snabbt blir en del av gemenskapen och har man några frågor om hur man kan engagera sig så finns det många att fråga. Skulle du välja att engagera dig i nationen så kommer det inte att dröja länge innan du har vänner på fler våningar än din egna.

Novischeriet HT21 välkomnar dig!

Våra fantastiska novischförmän längtar efter att träffa och välkomna just dig till nationslivet på Lunds bästa nation! Innan novischveckan har möjlighet att träffa dem under vår inskrivning eller maila dem: novischeriet@lundsnation.se så hjälper dem dig gärna!

— English —

Welcome to Lunds Nation – Lundalife begins here!

New in Lund and want to take part in the citys fantastic studentlife? Do you want to meet new friends and join a community while experiencing fun traditions? To be a novisch (new member) at Lunds Nation is the perfect way for you as a new student to start your studentlife! You will meet many wonderful people from different programs and countries and have so much fun meanwhile. Welcome to Lunds Nation!

As a novice, you have the opportunity to participate in the highlight of the year – the novice week! It is an amazing week packed with activities where all our new members get a unique insight into the nation life. All activities are held in the afternoon or evening, which means that there are no clashes with your university classes, and the week is held after all faculties and associations have finished with their nollning. It is thus possible to be part of both the nollning of your program and the novisch period of the nation! During the week, the novices together with their mentors try everything the nation has to offer and end the week together with the best party of the year – the novice party! The novice week will give you both memories and friends for life! The places fill up fast, so do not hesitate to register today on novisch.com or facebook: Lunds Novisch HT21.

Visit our registration or sign up digitally!

Location: Lunds Nation (6th floor), Agardhsgatan 1, 22351, Lund Opening Hours: Mon-Fri 10-18, Sat 12-14

Don’t forget to bring your ID and university admission papers!

Register digitally here: Lunds Nation’s Registration

Get involved in Lunds Nation!

As one of the largest nations in Lund, there are a ton of fun committees to get involved in. The nation offers everything from lunch, brunch, sittning, club/lounge, pub to sports. If you like to cook, you can try out our lunch team that offers lunch at the nation’s Penthouse on weekdays, or our cozy brunch committee that serves the nation a long-awaited brunch every Saturday. You can also try what it’s like to be a bartender and be part of a fun club/lounge committee at our well-attended lounge (which, when restrictions allow, returns to the club). For those of you who are more interested in sports, there is also a sports committee that arranges different activities together every week during the semester. The possibilities are endless! Common to all committees are that you are part of a community with both new and old in the nation and get to know new friends, while you have incredible fun meanwhile. You do not commit yourself as a worker at the nation – you can try out various committees and sign up to work exactly as often as you want! As a thank you, you get invited to fantastically fun thank you parties, queue points for our housing and a lot of other benefits.

How do you get involved in Lunds Nation? The easiest way to get involved is by joining our facebook group “Jobba på Lunds Nation” (work at Lunds Nation) where our foremen post whenever they need excited workers to their events. Another way is to speak with your mentors during the novice week, many of them are foremen here.

We can’t wait to see you at our events and committees!

New in Lund and nowhere to live? We offer housing in the heart of Lund!

With three different houses (Old House, New House and Arkivet) all located centrally in Lund, there are plenty of corridor rooms and apartments to move into. To see vacant apartments and queue for corridor rooms, go to our website and click you on to accommodation. As a novice, (ie a new member), you can take part in our novice lottery at the beginning of the semester. Of course, it is also possible to stand in the regular queue where you collect points by being active in the nation. If you have any questions, you are welcome to contact our housing foremen who can answer all your questions. Visit our website lundsnation.se for more information or swing by our office during opening hours.

So why should you live at Lunds nation? The answer is simple, you get to take part in Lunds best community and also live in the heart of the city. Close to the center, the school, the botanical garden – you have everything within walking or biking distance! The great thing about living in a nation is that most residents have either been active or are active in the nation. This means that you quickly become part of the community and if you have any questions about how to get involved, there are many people around to ask. If you choose to get involved in the nation, it won’t be long before you have friends on more floors than your own.

The Novischery fall of 2021 welcomes you!

Our fantastic novice foremen are so excited to meet and welcome you to nation life at Lund’s best nation! Before the novice week, you have the opportunity to meet them during our registration or email them: novischeriet@lundsnation.se, they are happy to help you with any questions you may have!