Feministiskt Initiativ Lund, eller F! Lund som vi också kallas är en ideell politisk och feministisk lokalförening. Kom och förnya politiken och förändra makten med oss!


Feministiskt Initiativ Lunds syfte är att genom partipolitiskt arbete, aktivism och folkbildning påverka Lund i feministisk inriktning. Feministiskt initiativ Lunds syfte är att på demokratisk väg undanröja könsdiskriminering, rasism och heteronormativitet samt motverka orättvisor och förtryck som bygger på kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, föreställningar om etnicitet, funktionalitet, klass, tro/religion och ålder.

I Lund har vår förening haft stor framgång vilket innebär att vi har politiska representanter i de flesta av kommunens organisationer: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Barn- och
skolnämnden, Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljönämnden, Servicenämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Överförmyndarnämnden, Kommunrevisionen samt de kommunala bolagen LKF och Kraftringen.

Vi i Feministiskt Initiativ Lund ställer alltid upp för jämställdhet, jämlikhet, miljö, klimat samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och tar tydlig ställning mot militarisering, exploatering av djur och alla typer av diskriminering. Denna mandatperioden har vi bland annat röstat emot utbyggnad av motorvägen genom Lund, för skapande av naturreservat i Höje-Å-dalen och mot stora generella nedskärningar i kommunens verksamhet. Vi har även kommit med helt egna initiativ – bland annat hållbara budgetförslag som värnar kommunens anställda, varav en stor majoritet kvinnor, samt fokuserar på välfärd och välbehövlig omfördelning av de gemensamma resurserna. Andra exempel på initiativ är förslag kring anslutande till ICAN Cities Appeal mot kärnvapen, förslag kring uppmärksammande av 100 år av kvinnlig rösträtt, feministiska åtgärder i samband med Covid-epidemin, stöd till ensamkommande, jämt uppdelande av försörjningsstöd mellan vuxna och argumenterade för våra motioner om vegetabilisk norm och motverkan mot nazistisk organisering.

Utöver de politiska förtroendeuppdragen har vi även en styrelse, utskott och plats för aktivism. Känner du att vår ideologi och politik passar dig kan du bli medlem och få möjlighet att engagera dig i föreningen och kommunpolitiken! Vill du veta mer om vår politik och kärnfrågor, kolla gärna den nationella sidan för Feministiskt Initiativ, där utförlig information finns eller kontakta lokalföreningen.

Feministiskt Initiativ Lund, or F! Lund as we also are called is a feminist, local, non-profit political organisation. The goal of Feministiskt Initiativ Lund is to, through political work, activism and enlightenment move Lund in a feminist direction. Feministiskt Initiativ Lund’s goal is to democratically eliminate gender discrimination, rasism, heteronormativity, and to negate
injustice stemming from gender, gender identity, gender expression, sexual orientation, ethnicity, disability, class, belief/religion and age.

In Lund our organisation has had a good deal of success which means that we have political representants in most of the municipal organs: The City Council, the Municipal Board, the Children and Schools Committee, the Building Committee, the Culture and Leisure Committee, the Environment Committee, the Service Committee, the Social Affairs Committee, the Technical Committee, the Education Committee, the Election Committee,
the Care and Nursing Committee, the Supervisors Committee, Municipal Audit Committee and the municipal companies LKF and Kraftringen.


Apart from the political positions the organisation also has a board, internal committees and place for activism. If you feel that our ideology and politics suit you, you are welcome to become a member and participate in the activities and municipal politics!

To learn more about our political views and core issues, please visit the national site for Feministiskt Initiativ, where you can find detailed information or get in touch with our local organisation.We, Feministiskt Initiativ Lund, always stand up for gender equality, equality, environment, climate, and social, ecologic and economic sustainability while taking a stand against militarism, exploatation of animals and all types of discrimination.
This term in office we have voted against expanding the highway through Lund, for creation of a natural reserve in Höje-Å-valley and against large general cuts in municipal organisation.
We have also presented initiatives of our own – among others we have presented several sustainable budget proposals which protect employees of Lund’s municipality, among which women are the majority, and focus on welfare and redistribution of common resources.
Other examples of initiatives are proposal to join ICAN Cities Apeal against nuclear arms, proposal to celebrate 100 years of female voting rights, feminist measures related to Covid epidemic, support of child migrants, equal payout of income support to adults in a relationship and argumenataion for out proposals regarding a vegetarian norm and prevention of nazist organisation.

Kontakt

lund@feministisktinitiativ.se

https://filund.se/