Akademiska Föreningen – The Academic Society

English information, committees and associations below
Utskott finner ni längst ner på sidan

Akademiska Föreningen, AF, är en stor ideell förening som grundades år 1830 och föreningens ändamål är sedan grundandet att förena studenter, lärare och tjänstemän vid Lunds universitet. Detta gör AF genom att ha en mångsidig verksamhet i form av studentbaserad kulturverksamhet genom utskotten, erkända föreningar och samarbetsföreningar.

Vi har en rad olika utskott och föreningar som tillsammans skapar ett brett utbud av möjliga engagemang. Vår ambition på Akademiska Föreningen är att det ska finnas något för alla samt att utveckla och förädla det akademiska livet i Lund. Du kan lägga din ambitionsnivå för ditt engagemang på vilken nivå som än passar dig: njut av aktiviteterna som besökare, eller bidra till Lunds unika studentliv genom att engagera dig. Du kan också vara engagerad i flera verksamheter samtidigt! Läs mer här: www.af.lu.se/sv-verksamhet 

Har du en idé som på något sätt berikar och breddar Lunds studentliv? Då kan du söka pengar från Akademiska Föreningens Projektfond! Projektfonden har genom åren stöttat och möjliggjort en mängd olika verksamheter. Exempelvis en snowboardfestival i Lundagård, ett integrationsprojekt med studentfokus, en cheerleadingförening, en utbildning i hantering av sexuella trakasserier, och mycket mer. Bara fantasin sätter gränserna och vi vill givetvis gärna se hur långt just dina geniknölar sträcker sig! Här hittar du mer information: www.af.lu.se/sv-projektfond 

När Akademiska Föreningen grundades hade Lunds universitet 400 studenter och AF:s organisation omfattade allt från nation till kår och kulturverksamhet. Över tid har antalet studenter vuxit och AF:s organisation med dem. AF Bostäder och AF Borgen AB är två delar av den ursprungliga verksamheten som knoppats av och nu bildar egna organisationer. De tre delarna har ett nära samarbete bland annat genom att studentrepresentanter väljs in i AF Borgen och AF Bostäders styrelser på AF:s överstyrelsemöte. Tillsammans bildar dessa tre vad vi kallar för AF-familjen.

Mer information hittar du på
Vår hemsida www.af.lu.se

Vår Facebook: www.facebook.com/akademiskaforeningen
Vår Instagram: www.instagram.com/akademiskaforeningen/


The Academic Society

The Academic Society, AF, is a large non-profit association that was founded in 1830 and the association’s purpose since its founding is to unite students, teachers and officials at Lund University. AF does this by having a versatile activity in the form of student-based cultural activities through the committees, recognized associations and cooperation associations. 

We have a number of different committees and associations that together create a wide range of opportunities to get involved. Our ambitions at the Academic Society is that there should be something for everyone and to develop and refine the academic life in Lund. You can be involved at any level that suits you: enjoy the activities as a visitor, or contribute to Lund’s unique student life by getting engaged. You can also be engaged in several activities at the same time! There is more information here: www.af.lu.se/en-operations

Do you have an idea for something that in some way enriches and broadens Lund’s student life? Then you can apply for money from the Academic Society Project Fund! The Project Fund has under its first few years supported a variety of activities such as a snowboard festival in Lundagård, an integration project with a focus on students, a cheerleading association and a fashion fair in AF-borgen and much, much more. Only imagination sets the limits and we would obviously like to see just how far your creative powers extend! Read more on: www.af.lu.se/en-project-fund

When the Academic Society was founded, Lund University had 400 students and AF’s organization included everything from nation to unions and cultural activities. Over time, the number of students has grown and AF’s organization with them. AF Bostäder and AF Borgen AB are two parts of the original business that were spun off and now form their own organizations. The three parts do however work closely together, among other things, by having student representatives elected to AF Borgen and AF Bostäder’s boards at AF’s upper board meeting. Together, these three form what we call the AF family.

You can find more information here:
Our website: www.af.lu.se/en-home

Our Facebook: www.facebook.com/akademiskaforeningen
Our Instagram: www.instagram.com/akademiskaforeningen/