Hej student!

Bild 3
IMG_8371
IMG_8370
Bild 1
Bild 2
Bild 3 IMG_8371 IMG_8370 Bild 1 Bild 2

Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för dig som studerar till beteendevetare,
ekonom, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare eller socionom.
Som studentmedlem hos oss får du samma stöd och service som yrkesverksamma redan
som studentmedlem – allt för att din studietid ska bli så utvecklande och trygg som möjligt.
Medlemskapet kostar bara 100 kronor för hela studietiden.

Ett medlemskap för trygghet och utveckling på arbetsmarknaden

Akademikerförbundet SSR är ett fackförbund, men vi är också ett professionsförbund. Det
innebär att vi arbetar aktivt med att höja statusen på din akademiska utbildning och
kompetens för att du ska få ett tryggare arbetsliv, högre lön och schysst karriär. Din
kompetens är värdefull och vi tycker att du ska värderas därefter på arbetsmarknaden.
Vi tror på en jämställd och trygg arbetsmarknad, där konkurrensen om jobben avgörs av
kompetens och inte vem som är beredd att ta lägst lön. Därför driver vi inte bara frågor som
rör våra medlemmar, utan också politiska frågor som rör hela samhället.
Vi driver kampanjer om exempelvis likabehandling, lika lön för lika arbete och en förbättrad
arbetskraftsinvandring. Vi har också en internationell solidaritetsfond och verkar för alla
människors lika rätt.
Med 73 000 medlemmar har Akademikerförbundet SSR kraften att påverka Sverige att bli
mer öppet, kompetensbaserat och jämlikt.

Vi blir en resurs i din karriär

Akademikerförbundet SSR finns på hela arbetsmarknaden för samhällsvetare, i såväl privat som offentlig sektor, med medlemmar som trainee, högre chef till egenföretagare.
Därför slipper du krånglet med att byta fackförbund bara för att du byter jobb. Efter din tid som studentmedlem får du under de två första åren som yrkesverksam medlem dessutom 48% rabatt på medlemsavgiften.

Allt det här får du som studentmedlem:

CV- och LinkedIn-granskning

Mejla oss ditt CV eller en länk till din LinkedIn-profil så får du feedback inom två arbetsdagar.
Detta kommer granskas av våra experter utifrån layout, språk och relevans.

Simulerad anställningsintervju

Kör en generalrepetition med din studentombudsman inför din riktiga anställningsintervju!

Karriärrådgivning

Vår karriärservice förbereder dig på möjligheterna som ligger framför dig, och hjälper dig
upptäcka värdet av de erfarenheter som du redan har.

Föreläsningar, workshops och seminarier

Som studentmedlem får du tillgång till föreläsningar, workshops och seminarier kring jobb
och karriär. Det kan vara cv-föreläsningar, smarta extrajobb, studiebesök och seminarier om
just din yrkesroll och arbetsmarknad.

Försäkringar

Du får en gratis olycksfallsförsäkring under hela studieperioden, om du är under 45 år.
Försäkringen gäller dygnet runt och ger dig ersättning om olyckan är framme. I försäkringen
ingår också en krisförsäkring.
Dessutom får du medlemsrabatt på hemförsäkring och rabatterade försäkringar hos
Akademikerförsäkring och Folksam.

Tusen frågor – Ett nummer

Tusen frågor – Ett nummer är en telefontjänst dit du kan vända dig om du har problem i
vardagen. Inom det område du söker hjälp finns en expert! Läs mer om förmånen och ta kontakt här.

Infosoc Rättsdatabas

Som studentmedlem kan du använda Infosoc Rättsdatabas för socialtjänst kostnadsfritt under din studietid.

Inkomstförsäkring

Som studentmedlem samlar du kvalifikationstid till inkomstförsäkringen. Den kompletterar ersättningen från a-kassan upp till 80 % av lönen om du blir arbetslös.

Hi student!

Akademikerförbundet SSR is the trade union for those who study within social science,
economics, behavioral psychology, public health or sociology.
As a student member with us, you get the same support and service as professionals
already as a student member – all to make your study time as developing and safe as
possible. Membership costs only SEK 100 for the entire study period.

Become a member for a more safe labor market

Akademikerförbundet SSR is a trade union, but we are also a professional union. This
means that we work actively to raise the status of your academic education and skills so that
you will have a safer working life, higher salary and a decent career. Your skills are valuable
and we think that you should be valued accordingly in the labor market.
We believe in an equal and secure labor market, where competition for jobs is determined by
skills and not who is prepared to take the lowest wage. That is why we not only pursue
issues that concern our members, but also political issues that affect the whole of society.
With 73,000 members, Akademikerförbundet SSR has the power to influence Sweden to
become a more open, competence-based and equal labor market.

We will be a resource in your career

Akademikerförbundet SSR is present in the entire labor market for social scientists, in both
the private and public sectors, with members as trainees, senior managers and self-
employed people. Therefore, you avoid the hassle of changing unions just because you
change jobs. After your time as a student member, you also receive a 48% discount on the
membership fee during the first two years as a professional member.

All this you get as a student member:

CV and LinkedIn review

Email us your CV or a link to your LinkedIn profile and you will receive feedback within two working days. This will be reviewed by our experts based on layout, language and relevance.

Simulated job interview

Run a general rehearsal with your student ombudsman before your real job interview!

Career counseling

Our career service prepares you for the opportunities that lie ahead, and helps you discover the value of the experiences you already have.

Lectures, workshops and seminars

As a student member, you get access to lectures, workshops and seminars on jobs and careers.
It can be CV lectures, extra jobs, study visits and seminars about your specific professional role and labor market.

Insurance

You get free accident insurance during the entire study period, if you are under 45 years old.
The insurance is valid around the clock and gives you compensation if the accident occurs.
The insurance also includes a crisis insurance. In addition, you get a member discount on home insurance and discounted insurance with Akademikerförsäkring and Folksam.

A thousand questions – One number

A thousand questions – one number is a telephone service where you can call if you have problems in everyday life. There are experts in the area you are looking for help!

Kontaktuppgifter:
Lundstudent@akademssr.se

Bli medlem här:
https://akademssr.se/studentmedlem